Besöka Studsvik Tech Park

Studsvik Tech Park är klassat som skyddsobjekt och bevakas dygnet runt, alla dagar i veckan. Alla besökare föranmäls av en besöksmottagare på AB Svafo, innan inpassering.

Alla som besöker Studsviks Tech Park ska ta del av informationen och underteckna blanketten ”Tillträdesvillkor egen personal, entreprenörer och besökare”, som finns längre ner på denna sida.

Ska du arbeta som inhyrd eller som entreprenör hos oss behöver vissa kriterier uppfyllas, klicka på nedan länk för mer info.

Läs mer härUppfyllande av behörighetskrav för anställda och inhyrda

Säkerhetsprövning

Säkerhetsprövningen syftar till att klarlägga om en person kan antas vara pålitlig från säkerhetssynpunkt och lämplig att delta i den kärntekniska verksamheten vid anläggningen. Genom säkerhetsprövningen uppfylls krav 7 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (SSMFS 2008:12) om fysiskt skydd av kärntekniska anläggningar på säkerhetsprövning av personal.

Säkerhetsprövningen innefattar:

 • Grundutredning (med bakgrundskontroll) och säkerhetssamtal – för inhyrd personal ansvarar uthyrande företags ansvariga chef (VD, säkerhetschef eller motsvarande) för säkerhetsprövning av sin personal enligt riktlinjerna i vår rutin för tillträde (SV-0014).
  För nya medborgare som varit bosatt i Sverige kortare tid än fem år ska ett personbevis eller utdrag från folkbokföringen vara ett underlag vid säkerhetsprövningen för att säkerställa en persons identitet.
 • I undantagsfall sker en inplacering av personer i säkerhetsklass. Då genomförs en registerkontroll av Säkerhetsskyddsförordningens utsedda myndighet. Bedömning om behov av placering i säkerhetsklass ska göras i samråd med säkerhetsskyddschef. Om personen inte varit folkbokförd i Sverige minst 5 år ska ett utdrag från belastningsregistret i dessa fall kunna uppvisas från polismyndigheten i det land personen tidigare var medborgare i.
 • Särskild personutredning genomförs för personer placerade i säkerhetsklass 1 och 2, vilket då även omfattar äkta makar, sambo eller registrerad partner. Denna utredning görs av Polismyndigheten efter framställan från SVAFO om registerkontroll.
 • Drogtest – en godkänd drogtest är ett bevis på att personen är lämplig att delta i den kärntekniska verksamheten och även ett av underlagen för säkerhetsprövningen.

Säkerhetsprövningen ska genomföras innan personen får delta i den kärntekniska verksamheten och t.ex. tilldelas behörighet för såväl fysiskt som logiskt tillträde

Med registerkontroll avses att uppgifter hämtas från ett register som omfattas av lagen (1998:620) om belastningsregister eller lagen (1998:621) om misstankeregister. Med registerkontroll avses också att uppgifter som behandlas med stöd av lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område hämtas.

För att få genomföra en registerkontroll krävs ett samtycke från den som ska prövas (anställd eller inhyrd). Samtycket dokumenteras på blankett ”Samtycke till registerkontroll”.

Uppgifter som kan komma fram vid registerkontroll eller särskild personutredning lämnas endast ut för säkerhetsprövning av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden om de kan antas ha betydelse för prövningen. När en registerkontrollerad person slutar sin anställning eller uppdrag avanmäler Säkerhetshandläggaren personen och dess kopplingar till SVAFO.

Säkerhetsprövningen dokumenteras på blanketten ”Säkerhetsprövning inhyrd personal”.
Vid inhyrning av personer från företag med färre anställda än tre (3) genomförs och dokumenteras säkerhetsprövningen som för en anställd, av den chef som ansvarar för inhyrningen på SVAFO eller av säkerhetsskyddschefen på SVAFO.

Säkerhetsprövningen ska löpande utvärderas och följas upp av närmsta chef för såväl egen som inhyrd personal. Rekommendationen är att göra detta i samband med mål- och utvecklingssamtalen. Stöd för att genomföra dessa återkommande säkerhetssamtal finns på sidan 5-8 i blanketten ”Säkerhetsprövning inhyrd personal”.

Anteckningar från dessa uppföljande säkerhetssamtal ska göras för att kunna följa upp eventuella förändringar i en persons beteende. Varje chef ansvarar själv för att hantera dessa anteckningar vilka ska göras med stor försiktighet och sekretess. Vart 3 år ska denna återkommande säkerhetsprövning dokumenteras och blankett ”Återkommande säkerhetsprövning av anställda och inhyrda” fyllas i och lämnas till säkerhetshandläggaren för registrering i SEFS.
Varje person som finns registrerad i SEFS får påminnelser när säkerhetsprövningen håller på att gå ut. Medarbetaren ska då utan dröjsmål meddela sin chef om detta, så att chefen får möjlighet att boka in ett säkerhetssamtal

Drogtest

Periodiska drogtestet genomförs vart 3:e år. Drogtestet ska omfatta följande droger:

 • Cannabis
 • Amfetamin/Ecstasy
 • Kokain
 • Opiater
 • Bensodiazepiner (nytt krav från 1/7 2018)

Drogtestet utförs normalt av företagshälsovården och godkända tester skickas oftast direkt från företagshälsovården till företagets personal (HR) funktion eller motsvarande SVAFO

Blanketter skickas underskrivna till Säkerhetshandläggaren för registrering och arkivering på adressen sakerhetskontroll@svafo.se.

Eller till

Säkerhetskontroll
AB SVAFO
Box 90
611 23 Nyköping

Utbildning skydd och säkerhet (SOS)

Godkänd utbildning i Skydd och säkerhet är ett krav för självständig vistelse inom Studsvik Tech Park. Utbildningen är en e-utbildning. Underskrivet intyg skickas till säkerhetshandläggaren.

Utbildning strålskydd i praktiken (SIP)

Godkänd utbildning i Strålskydd i praktiken är ett krav för självständigt arbete inom kontrollerat område. Utbildningen är lärarledd första gången. Uppvisande av genomförd utbildning (intyg) från SoS är en förutsättning för att genomgå SiP och uppvisas vid utbildningstillfället. Utbildningsledaren lämnar intyg från SiP till säkerhetshandläggaren.

Repetitionsutbildning ska genomföras vart 3:e år. Utbildningen är en e-utbildning med efterföljande praktisk del. Intyg från e-utbildningen medtas till den praktiska delen. Utbildningsledaren lämnar intyg till säkerhetshandläggaren.

Radiologisk läkarundersökning

För personal i kategori A (radiologisk kategorisering) är det krav på radiologisk läkarundersökning och periodiska kontroller för att få arbeta på kontrollerat område. Radiologisk läkarundersökning ska genomföras vart 3:e år och i varje mellanliggande år ska en periodisk kontroll genomföras.

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/publikationer/blanketter/halsodeklaration–arbete-med-joniserande-stralning/

Vid frågor kontakta
säkerhetsskyddschef: 010-472 19 26
eller säkerhetshandläggare: sakerhetskontroll@svafo.se

Hälsodeklaration för arbete med joniserande strålning