Organisation och styrning

Svafos organisation lever upp till högt ställda krav på både beställar- och utförarkompetens. Strålsäkerhetsmyndighetens krav fastställs i föreskrifter och grundar sig på kärntekniklagens och strålskyddslagens krav på kompetens hos tillståndshavare för kärntekniska anläggningar.

Organisation

I vår organisation har vi samlat resurser och kompetens inom avveckling, rivning och avfallsfrågor för nuvarande och kommande avvecklingsverksamhet. Idag har Svafo ca 68 medarbetare uppdelade mellan avdelningarna Säkerhet, Projekt & Teknik, Drift och Stab.

Vi har en årlig genomgång av den egna verksamheten och dess säkerhet. Resultatet stäms av mot fastställda policies och mål avseende säkerhet, miljö, arbetsmiljö och kvalitet. Interna revisioner av verksamheten och skyddsronder utförs kontinuerligt i enlighet med ledningssystemet.

Verkställande direktör är Anna Wikmark

Styrelse

Svafos styrelse består av representanter för kärnkraftproducenterna

Ringhals AB

Forsmarks Kraftgrupp AB

OKG AB

Finansiering

Svafo är en del av Vattenfallkoncernen och ägs av Forsmarks Kraftgrupp AB, OKG AB och Ringhals AB. Verksamheten är inte vinstdrivande utan finansieras huvudsakligen med medel från Kärnavfallsfonden och från våra ägare. Svafo gör regelbundet en beräkning av de framtida kostnaderna för att ta hand om kärnavfallet. Vi ansöker årligen om medel från Kärnavfallsfonden och det är Riksgälden som beslutar om utbetalningar.

Myndighetstillsyn

Strålsäkerhetsmyndigheten utfärdar riktlinjer och krav gällande säkerhetsarbete, stråldoser och utsläpp. De utför regelbundet revisioner och inspektioner av olika delar av Svafos verksamhet.
Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn av avfallshantering och transporter, enligt miljöbalken. Både Strålsäkerhetsmyndigheten och Länsstyrelsen kan utfärda förelägganden om åtgärder avseende Svafos verksamhet.

Foto: Dan Pettersson

Årsredovisningar

Här hittar du de senaste årsredovisningarna