• “Svafos uppdrag är ett gemensamt samhällsintresse. Vi finner långsiktigt hållbara lösningar för resterna från den forskning som lade grunden till den svenska kärnkraftsindustrin. Verksamheten bedrivs utan vinstintresse under tillsyn av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.”
    Anna Wikmark, VD
  • ”Vi ska på ett säker sätt mellanlagra, behandla och slutförvara avfallet från den tidiga kärnforskningen. Vi behöver driva forskning och utveckling för att hitta metoderna för att på ett säkert sätt behandla avfallet. ”
    Magnus Oskarsson, Vice VD
  • ”För att lyckas med vårt uppdrag kommer vi att behöva jobba aktivt med våra kompetenser inom företaget, samt att skaffa oss samarbetspartners både nationellt och internationellt.”
    Lars Johansson, Avdelningschef Projekt och Teknik

AB Svafo – ett företag utan vinstintresse

AB Svafo är ett företag utan vinstintresse med uppgift att avveckla kärntekniska anläggningar från tidigare forsknings- och utvecklingsverksamhet. I uppdraget ingår även att mellanlagra och hantera avfall från tidigare forskning fram till att slutförvaring kan utföras.

Svafos organisation har vuxit kraftigt

Svafo var vid bildandet 1992 en liten organisation, men i takt med att verksamheten har utvecklats och flera avvecklings- och avfallsprojekt startat har Svafo växt till att idag vara ett företag med ca 68 anställda.

Svafo är en del av Vattenfallkoncernen och ägs av Forsmarks Kraftgrupp AB, OKG AB och Ringhals AB.
Verksamheten är inte vinstdrivande utan finansieras huvudsakligen med medel från Kärnavfallsfonden och från våra ägare. Svafo gör regelbundet en beräkning av de framtida kostnaderna för att ta hand om kärnavfallet. Vi ansöker årligen om medel från Kärnavfallsfonden och det är Riksgälden som beslutar om utbetalningar.

Foto: F. Ekenborg

Ett hållbart arbetssätt

Svafos uppgift är att ta hand om anläggningar och avfall efter de tidiga svenska kärnforskningsprogrammen till dess att anläggningarna har rivits och avfallet placerats i slutliga förvar. Uppgiften ska genomföras med personalens säkerhet som främsta fokus, med så liten miljöpåverkan som möjligt och till en rimlig kostnad. Det är det som innebär ett hållbart arbetssätt för Svafo!

Policyn

Svafo ingår i Vattenfallkoncernen och följer de policyn framtagna för koncernen

Vanliga frågor

Vad står Svafo för?

Svar: AB Svafo är en förkortning för Aktiebolaget Sydkraft, Vattenfall, Forsmark, Oskarshamn – som var de bolag som ägde Svafo när företaget grundades

När bildades AB Svafo?

Svar: Svafo bildades 1992

Vad gör Svafo?

Svar: Svafos verksamhet består i att avveckla kärntekniska anläggningar som inte längre används samt omhänderta och mellanlagra kärnavfall i väntan på slutförvar