Tillträdesregler till våra kontor och kärntekniska anläggningar inom Studsvik Tech Park.

Instruktionen för tillträde (SV-0014) beskriver de krav som ställs för tillträde till alla anläggningar och kontor för all personal, såväl egen som inhyrd samt besökare. Instruktionen beskriver även vilka kravutbildningar som behöver genomföras för att upprätthålla det egna tillträdet (behörigheten), vilka läkarkontroller som krävs för tjänstgöringsintyg och vilka drogtester som är obligatoriska och hur säkerhetsprövningen av all personal som deltar i den kärntekniska verksamheten ska gå till. Instruktionen omfattar även regler för in- och utförsel av gods (godsmottagning) fordon (fordonspass) och fotografering (avbildning). Instruktionen kan erhållas från din kontaktman på SVAFO inför det att du själv, eller din personal ska genomföra uppdrag åt oss.

Med hänsyn till arbetsmiljölagen har vi förtydligat att inhyrning av personal görs på i huvudsak två olika sätt. Det ena sättet är s.k. ”resursinhyrning” där personer arbetar under SVAFO:s egen arbetsledning med stöd av SVAFO:s ledningssystem. Det andra sättet är att exempelvis ett företag med egen arbetsledning utför ett ”väl avgränsat uppdrag” enligt sitt eget ledningssystem s.k. ”entreprenad”. I tillträdessammanhang görs dock ingen skillnad på de två olika arbetsmiljörättsliga sätten att utföra ett uppdrag på. Inom hela Studsvik Tech Park används bara begreppen egen personal, inhyrda och besökare.

Gemensamt för allt tillträde är att:

Alla personer som behöver eget tillträde, som innebär att personen får röra sig fritt inom Studsvik TechPark, måste vara säkerhetsprövade, ha ett godkänt drogtest och genomfört ett antal utbildningar för att SVAFO så långt det är möjligt ska kunna säkerställa att personer som får tillträde till anläggningarna är pålitliga och lämpliga från säkerhetssynpunkt.

Tillträde för besökare

Föranmälan

För besökare krävs en föranmälan som görs av en besöksmottagare i Studsviks Elektroniska Föranmälanssystem (SEFS). Föranmälan ska skickas senast kl. 14:00 dagen innan ankomst.  Tillträdesansvariga för respektive anläggning godkänner eller avslår ett besök med hänsyn till den planerade verksamheten på anläggningen.

Tillträdesvillkor för skyddsobjektet Studsvik

Alla som besöker eller som ska arbeta på skyddsobjektet Studsvik, såväl anställda som inhyrda, ska ta del av information om vilka regler som gäller för vistelsen på skyddsobjektet. Informationen finns på blanketten ”Tillträdesvillkor egen personal, entreprenörer och besökare” som liksom övriga blanketter finns att ladda ner längst ner på denna sida. Det är en stor fördel för alla om du som ska besöka Studsvik skrivit ut och signerat denna blankett innan du kommer till receptionen i Vaktbyggnaden. Det förkortar våra handläggningstider i receptionen på ett mycket positivt sätt vilket vi alla tjänar på.

Tillträde för anställda och inhyrda

Behörighetskrav

För att en anställd/inhyrd ska få behörighet till Studsvik Tech Park krävs:

För tillträde till radiologiskt kontrollerat område krävs även:

Föranmälan

Inhyrd personal föranmäls i föranmälansystemet av den som är ansvarig på SVAFO för de inhyrda.
Den som ansvarar för inhyrningen begär in underlag om den som ska hyras in vilket sammanfattas i blanketten ”Samtycke till säkerhetsprövning och registerkontroll”. Personen som bli inhyrd ska också intyga att hen fått information om vår registerhållning och vår hantering av personuppgifter genom att signera blanketten ”Information om registerhållning och GDPR”. När detta underlag klart kontaktas säkerhetshandläggaren som då kan påbörja säkerhetshandläggningen, vilket innebär att underlag för att uppfylla aktuella tillträdesvillkor samlas in och läggs in i systemet SEFS innan ankomsten till Studsvik Tech Park.

Behörighetskort

Behörighetskort med foto tilldelas alla anställda och inhyrda som anlitas för ofta återkommande insatser eller insatser med en varaktighet längre än ca 1 vecka.

Uppfyllande av behörighetskrav för anställda och inhyrda

Säkerhetsprövning

Säkerhetsprövningen syftar till att klarlägga om en person kan antas vara pålitlig från säkerhetssynpunkt och lämplig att delta i den kärntekniska verksamheten vid anläggningen. Genom säkerhetsprövningen uppfylls krav 7 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (SSMFS 2008:12) om fysiskt skydd av kärntekniska anläggningar på säkerhetsprövning av personal.

Säkerhetsprövningen innefattar:

Säkerhetsprövningen ska genomföras innan personen får delta i den kärntekniska verksamheten och t.ex. tilldelas behörighet för såväl fysiskt som logiskt tillträde

Med registerkontroll avses att uppgifter hämtas från ett register som omfattas av lagen (1998:620) om belastningsregister eller lagen (1998:621) om misstankeregister. Med registerkontroll avses också att uppgifter som behandlas med stöd av lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område hämtas.

För att få genomföra en registerkontroll krävs ett samtycke från den som ska prövas (anställd eller inhyrd). Samtycket dokumenteras på blankett ”Samtycke till registerkontroll”.

Uppgifter som kan komma fram vid registerkontroll eller särskild personutredning lämnas endast ut för säkerhetsprövning av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden om de kan antas ha betydelse för prövningen. När en registerkontrollerad person slutar sin anställning eller uppdrag avanmäler Säkerhetshandläggaren personen och dess kopplingar till SVAFO.

Säkerhetsprövningen dokumenteras på blanketten ”Säkerhetsprövning inhyrd personal”.
Vid inhyrning av personer från företag med färre anställda än tre (3) genomförs och dokumenteras säkerhetsprövningen som för en anställd, av den chef som ansvarar för inhyrningen på SVAFO eller av säkerhetsskyddschefen på SVAFO.

Säkerhetsprövningen ska löpande utvärderas och följas upp av närmsta chef för såväl egen som inhyrd personal. Rekommendationen är att göra detta i samband med mål- och utvecklingssamtalen. Stöd för att genomföra dessa återkommande säkerhetssamtal finns på sidan 5-8 i blanketten ”Säkerhetsprövning inhyrd personal”.

Anteckningar från dessa uppföljande säkerhetssamtal ska göras för att kunna följa upp eventuella förändringar i en persons beteende. Varje chef ansvarar själv för att hantera dessa anteckningar vilka ska göras med stor försiktighet och sekretess. Vart 3 år ska denna återkommande säkerhetsprövning dokumenteras och blankett ”Återkommande säkerhetsprövning av anställda och inhyrda” fyllas i och lämnas till säkerhetshandläggaren för registrering i SEFS.
Varje person som finns registrerad i SEFS får påminnelser när säkerhetsprövningen håller på att gå ut. Medarbetaren ska då utan dröjsmål meddela sin chef om detta, så att chefen får möjlighet att boka in ett säkerhetssamtal

Drogtest

Periodiska drogtestet genomförs vart 3:e år. Drogtestet ska omfatta följande droger:

Drogtestet utförs normalt av företagshälsovården och godkända tester skickas oftast direkt från företagshälsovården till företagets personal (HR) funktion eller motsvarande SVAFO

Blanketter skickas underskrivna till Säkerhetshandläggaren för registrering och arkivering på adressen sakerhetskontroll@svafo.se.

Eller till

Säkerhetskontroll
AB SVAFO
Box 90
611 23 Nyköping

Utbildning skydd och säkerhet (SOS)

Godkänd utbildning i Skydd och säkerhet är ett krav för självständig vistelse inom Studsvik Tech Park. Utbildningen är en e-utbildning. Underskrivet intyg skickas till säkerhetshandläggaren.

Utbildning strålskydd i praktiken (SIP)

Godkänd utbildning i Strålskydd i praktiken är ett krav för självständigt arbete inom kontrollerat område. Utbildningen är lärarledd första gången. Uppvisande av genomförd utbildning (intyg) från SoS är en förutsättning för att genomgå SiP och uppvisas vid utbildningstillfället. Utbildningsledaren lämnar intyg från SiP till säkerhetshandläggaren.

Repetitionsutbildning ska genomföras vart 3:e år. Utbildningen är en e-utbildning med efterföljande praktisk del. Intyg från e-utbildningen medtas till den praktiska delen. Utbildningsledaren lämnar intyg till säkerhetshandläggaren.

Radiologisk läkarundersökning

För personal i kategori A (radiologisk kategorisering) är det krav på radiologisk läkarundersökning och periodiska kontroller för att få arbeta på kontrollerat område. Radiologisk läkarundersökning ska genomföras vart 3:e år och i varje mellanliggande år ska en periodisk kontroll genomföras.

Hälsodeklaration
Tjänstbarhetsintyg

Vid frågor kontakta
säkerhetsskyddschef: 010-472 19 26
eller säkerhetshandläggare: sakerhetskontroll@svafo.se

Blanketter för nedladdning: