Tillträdesregler till våra kärntekniska anläggningar inom Studsvik Tech Park och SVAFO:s kontor vid KSU i Studsvik.

Instruktionen för tillträdeskrav har nu uppdaterats. Den nya instruktionen beskriver de krav som ställs för tillträde till alla anläggningar och kontor för all personal, såväl egen som inhyrd samt besökare. Instruktionen beskriver även vilka kravutbildningar som behöver genomföras för att erhålla eget tillträde, vilka läkarkontroller och drogtester som är obligatoriska och hur säkerhetsprövningen av all personal som deltar i den kärntekniska verksamheten ska gå till. Instruktionen omfattar även våra regler för in- och utförsel av gods (godsmottagning) fordon (fordonspass) och fotografering (avbildning). Instruktionen (SV0014) kan erhållas från din kontaktman på SVAFO inför det att du själv, eller din personal ska genomföra uppdrag åt oss.

Med hänsyn till arbetsmiljölagen har vi förtydligat att inhyrning av personal görs på i huvudsak två olika sätt. Det ena sättet är s.k. ”resursinhyrning” där personer arbetar under SVAFO:s egen arbetsledning med stöd av SVAFO:s ledningssystem. Det andra sättet är att exempelvis ett företag med egen arbetsledning utför ett ”väl avgränsat uppdrag” enligt sitt eget ledningssystem s.k. ”entreprenad”. I tillträdessammanhang görs dock ingen skillnad på de två olika arbetsmiljörättsliga sätten att utföra ett uppdrag på. Inom hela Studsvik Tech Park används bara begreppen egen personal, inhyrda och besökare.

Gemensamt för allt tillträde är att:

Alla personer som behöver eget tillträde, som innebär att personen får röra sig fritt inom de områden som hen arbetar på, måste vara säkerhetsprövade, ha ett godkänt drogtest och genomfört ett antal utbildningar för att så långt det är möjligt säkerställa att personer som får tillträde till anläggningarna är pålitliga och lämpliga från säkerhetssynpunkt

Tillträde för besökare

Föranmälan

För besökare krävs att en föranmälan görs. Föranmälan ska skickas senast kl. 16:00 dagen innan ankomst. Besöksmottagaren ansvarar för att föranmälan görs i det elektroniska systemet SEFS.

Personen/personerna som omfattas av föranmälan tilldelas behörighet för tillträde till anläggningarna inom Studsvik Tech Park efter att tillträdesansvarig och i vissa fall även strålskydd bekräftar föranmälan.

Föranmälan och tillträde till SVAFO:s kontor på KSU sker enligt särskilda regler. För eget tillträde till KSU krävs säkerhetsprövning och drogtest. Vattenfallpersonal som deltar i verksamheten kan ges tillträde på sina Vattenfallkort om villkoren är uppfyllda.

Tillträde för anställda och inhyrda

Behörighetskrav

För att en anställd/inhyrd ska få behörighet att vistas fritt på Studsvik Tech Park krävs:

Vid behörighet till kontrollerat område (avfallsområdet, där bl.a. R2, AM, HM m.fl. anläggningar är placerade) krävs även:

Föranmälan

Inhyrd personal föranmäls i föranmälansystemet av den som är ansvarig för den inhyrda. Den som ansvarar för inhyrningen kontaktar säkerhetshandläggaren för att påbörja säkerhetshandläggningen, vilket innebär att underlag för att uppfylla aktuella tillträdesvillkor samlas in och läggs in i systemet SEFS innan ankomsten till Studsvik Tech Park.

Behörighetskort

Behörighetskort tilldelas anställda och inhyrda som anlitas för ofta återkommande insatser eller insatser med en varaktighet längre än ca 1 vecka.

Uppfyllande av behörighetskrav för anställda och inhyrda

Säkerhetsprövning

Säkerhetsprövningen syftar till att klarlägga om en person kan antas vara pålitlig från säkerhetssynpunkt och lämplig att delta i den kärntekniska verksamheten vid anläggningen. Genom säkerhetsprövning uppfylls krav 7 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (SSMFS 2008:12) om fysiskt skydd av kärntekniska anläggningar på säkerhetsprövning av personal.

Säkerhetsprövningen innefattar:

Säkerhetsprövningen ska genomföras innan personen får delta i den säkerhetskänsliga verksamheten. För egen personal ska genomförd säkerhetsprövning dokumenteras i blanketten ”Säkerhetsprövning av enskilda personer”.

För inhyrd personal görs säkerhetsprövningen av respektive arbetsgivare enligt denna rutin. Säkerhetsprövningen dokumenteras på blanketten ”Säkerhetsprövning inhyrd personal”.
Vid inhyrning av personer från företag med färre anställda än tre (3) genomförs och dokumenteras säkerhetsprövningen som för en anställd, av den som hyr in personen till SVAFO eller av Säkerhetsskyddschef på SVAFO.

Säkerhetsprövning är giltig i 3 år och ska därefter förnyas på ett dokumenterat sätt av den chef som hyr in resursen till Svafo. Återkommande säkerhetsprövning ska dokumenteras på blanketten ”Återkommande säkerhetsprövning av anställda och inhyrda”. Blanketterna ska alltid skrivas under, skannas och skickas till sakerhetskontroll@svafo.se för registrering.

Säkerhetssamtal (inhyrda) eller säkerhetsprövningsintervju (för egen personal)

Ett ”säkerhetssamtal” (grundutredning) är en viktig del av säkerhetsprövningen av anställda och inhyrda inför arbete inom kärntekniska anläggningar som är skyddsobjekt. För egen personal genomförs samtalet enligt nedan (SPI). För inhyrd personal genomförs samtalet av uthyrande bolag, med ovan nämnda instruktion som stöd. Underlag för säkerhetssamtalet kan vara:

För egen personal genomförs en Säkerhetsprövningsintervju (SPI) av speciellt utbildad personal och resultatet meddelas rekryterande chef. Vid avvikelser kontaktas alltid säkerhetsskyddschef.

För inhyrd personal gäller att respektive arbetsgivare genomför säkerhetssamtalen.

För nya medborgare som varit bosatt i Sverige kortare tid än fem år ska man begära in personbevis eller utdrag från folkbokföringen för att bevisa hur länge man varit folkbokförd i Sverige samt personnummer. Om personen inte varit folkbokförd i Sverige minst 5 år ska ett utdrag från belastningsregistret från polismyndigheten i det land personen tidigare var medborgare i krävas in.

Placering i säkerhetsklass och registerkontroll

Vissa arbetsuppgifter innebär att man får del av Säkerhetskänslig information. I dessa fall ska tjänsten (uppdraget) vara placerat i säkerhetsklass. I dessa fall behöver ett speciellt upphandlingsförfarande genomföras (SUA) vid inhyrning och personer som ska arbetar med dessa uppgifter vara registerkontrollerade, som en del i säkerhetsprövningen. Det är Säkerhetsskyddschefen som avgör placering i säkerhetsklass.

Med registerkontroll avses att uppgifter hämtas från ett register som omfattas av lagen (1998:620) om belastningsregister eller lagen (1998:621) om misstankeregister. Med registerkontroll avses också att uppgifter som behandlas med stöd av lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område hämtas.

För att få genomföra en registerkontroll krävs ett samtycke från den som ska prövas (anställd eller inhyrd). Samtycket dokumenteras på blankett ”Samtycke till registerkontroll”.

Uppgifter som kan komma fram vid registerkontroll eller särskild personutredning lämnas endast ut för säkerhetsprövning av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden om de kan antas ha betydelse för prövningen

När en registerkontrollerad person slutar sin anställning eller uppdrag avanmäler Säkerhetshandläggaren personen hos Länsstyrelsen eller Svenska Kraftnät.

Godkänd säkerhetsprövning

Säkerhetsprövning av anställd dokumenteras av rekryterande chef, inhyrande chef eller Säkerhetsskyddschefen på blankett ”Säkerhetsprövning av enskilda personer”. Säkerhetsprövningen omfattar godkännande vid eventuell registerkontroll, vilket innebär att den måste slutföras först. Det är Säkerhetshandläggaren på SVAFO som gör framställan om registerkontroll hos myndigheterna och resultatet meddelas av denne när registerkontrollen slutförts.

För inhyrd personal godkänner respektive arbetsgivare säkerhetsprövningen på blanketten ”Säkerhetsprövning inhyrd personal”. Blanketterna skickas underskrivna till Säkerhetshandläggaren för registrering och arkivering på adressen sakerhetskontroll@svafo.se.

Drogtest

Periodiska drogtestet genomförs vart 3:e år. Drogtestet ska omfatta följande droger:

Drogtestet utförs normalt av företagshälsovården och godkända tester, är ett underlag till eget tillträde och skickas oftast direkt från företagshälsovården till adressen sakerhetskontroll@svafo.se eller via post till

Säkerhetskontroll
AB SVAFO
Box 90
611 23 Nyköping

Utbildning skydd och säkerhet (SOS)

Godkänd utbildning i Skydd och säkerhet är ett krav för självständig vistelse inom Studsvik Tech Park. Utbildningen är en e-utbildning. Underskrivet intyg skickas till säkerhetshandläggaren.

Utbildning strålskydd i praktiken (SIP)

Godkänd utbildning i Strålskydd i praktiken är ett krav för självständigt arbete inom kontrollerat område. Utbildningen är lärarledd första gången. Uppvisande av genomförd utbildning (intyg) från SoS är en förutsättning för att genomgå SiP och uppvisas vid utbildningstillfället. Utbildningsledaren lämnar intyg från SiP till säkerhetshandläggaren.

Repetitionsutbildning ska genomföras vart 3:e år. Utbildningen är en e-utbildning med efterföljande praktisk del. Intyg från e-utbildningen medtas till den praktiska delen. Utbildningsledaren lämnar intyg till säkerhetshandläggaren.

Radiologisk läkarundersökning

För personal i kategori A (radiologisk kategorisering) är det krav på radiologisk läkarundersökning och periodiska kontroller för att få arbeta på kontrollerat område. Radiologisk läkarundersökning ska genomföras vart 3:e år och i varje mellanliggande år ska en periodisk kontroll genomföras.

Vid frågor kontakta
säkerhetsskyddschef: 010-472 19 26
eller säkerhetshandläggare: sakerhetskontroll@svafo.se

Blanketter för nedladdning: