Verksamhet

De avfallsposter och anläggningar som omfattas av SVAFO:s uppdrag redovisas nedan. En del av avfallet är redan omhändertaget och vissa anläggningar är redan rivna men flertalet är ännu i drift. De avfallsposter och anläggningar som faller under SVAFO:s ansvar är:

Projekt

Rivning av anläggningar samt hantering och behandling av avfall och uttjänt bränsle sker i projektform. Varje enskild avfallspost behandlas och anpassas för slutförvar enligt den bäst lämpade metoden. SVAFO:s uppdrag beräknas vara slutfört år 2050 då det kvarvarande restavfallet ska vara placerat i slutförvar. För mer information angående pågående, slutförda och framtida projekt klicka här
Projekt

Driftsanläggningar

SVAFO driver anläggningar för behandling och lagring av avfall. Dessa omfattar behandling och mellanlagring av avfall, främst från verksamheter i Studsvik, samt en markdeponi för slutförvaring av lågaktivt avfall.

I hanteringsanläggningen behandlas fast och vätskeburet medelaktivt avfall i två separata system. I anläggningen som hanterar fast avfall omfattar behandlingen sortering, kapning, kompaktering och förpackning. Allt arbete sker i en avskärmad cell med hjälp av manipulatorer. Behandlat avfall förs till mellanlager.

SVAFO behandlar radioaktivt avfallsvatten från sina kärntekniska anläggningar på Studsviksområdet i en indunstaranläggning och gjuter sedan in slammet från den processen i betong.

Avfall i lageranläggningar med lågaktivt avfall

Vid SVAFO:s anläggningar finns ca 10 000 avfallsposter med radioaktivt avfall från tidigare forsknings- och utvecklingsverksamhet i Studsvik samt från industrin, sjukhus och högskolor. En del avfall finns redan i en form som är lämpad för slutförvar, medan annat avfall behöver omkonditioneras och/eller dokumenteras innan det transporteras från SVAFO till slutförvar.

SVAFO bedriver ett långsiktigt arbete med att klassa avfallet i överensstämmelse med dagens krav. Det råder ännu osäkerhet om vilka riktlinjer som kommer att gälla för redan producerade avfallskollin av långlivat avfall. Den plan som SVAFO arbetar efter innebär att avfallet successivt, där så är möjligt, genomgår kompletterande avfallshantering.

Information om SVAFO:s samtliga avfallsposter återfinns i en databas vilket möjliggör att få en överblick över samtliga lager och de separata avfallsposternas status.