Verksamhet

De avfallsposter och anläggningar som omfattas av SVAFO:s uppdrag redovisas nedan. En del av avfallet är redan omhändertaget och vissa anläggningar är redan rivna men flertalet är ännu i drift. De avfallsposter och anläggningar som faller under SVAFO:s ansvar är:

SVAFO undersöker radioaktivt avfall

Svafo, som bland annat har i uppgift att förvara historiskt kärnavfall, upptäckte under ett röntgenprojekt att historiska avfallsfat som deponerats i slutförvaret för lågaktivt avfall (SFR) i vissa fall har felaktig dokumentation. Detta skulle kunna innebära att fatens innehåll inte möter kraven på avfall i slutförvar.

Det aktuella avfallet har uppkommit utanför Svafo, till exempel inom försvaret, sjukvården och universitet. Dokumentation och packning gjordes av andra aktörer än Svafo. Avfallsfaten har sedan förvarats och i vissa fall skickats från Svafo till SFR i tron att dokumentationen var korrekt. Faten ska nu återtas och undersökas i syfte att ta reda på exakt innehåll.

– Svafo har kompetensen samt är beredda att hantera detta. I och med att Svafo inte har producerat det historiska avfallet, som finns både i SFR och i Studsvik, är Svafo sedan ett par år tillbaka, i kontakt med Miljödepartementet vad gäller ansvaret för återtaget för den del av avfallet som är statligt, eller har koppling till forskning på icke-civil kärnteknik och som därmed inte tillhör Svafo, säger Svafos VD Sven Ordéus.

Svafo följer de strikta regelverk som svenska och internationella myndigheter har satt upp för hur radioaktivt material ska förvaras, bevakas och skyddas, vilket också följs upp noggrant av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Hos Svafo i Studsvik mellanlagras historiskt avfall som härstammar från kärnteknisk forskning inom statliga och kommersiella verksamheter, universitet, försvaret och sjukvården samt från rivningar av kärntekniska anläggningar som har funnits på Studsviksområdet sedan 1960-talet.

Svafo ägs av kärnkraftsbolagen och har i uppgift att förvara historiskt kärnavfall och avveckla kärntekniska anläggningar.

Projekt

Rivning av anläggningar samt hantering och behandling av avfall och uttjänt bränsle sker i projektform. Varje enskild avfallspost behandlas och anpassas för slutförvar enligt den bäst lämpade metoden. SVAFO:s uppdrag beräknas vara slutfört år 2050 då det kvarvarande restavfallet ska vara placerat i slutförvar. För mer information angående pågående, slutförda och framtida projekt klicka här
Projekt

Driftsanläggningar

SVAFO driver anläggningar för behandling och lagring av avfall. Dessa omfattar behandling och mellanlagring av avfall, främst från verksamheter i Studsvik, samt en markdeponi för slutförvaring av lågaktivt avfall.

I hanteringsanläggningen behandlas fast och vätskeburet medelaktivt avfall i två separata system. I anläggningen som hanterar fast avfall omfattar behandlingen sortering, kapning, kompaktering och förpackning. Allt arbete sker i en avskärmad cell med hjälp av manipulatorer. Behandlat avfall förs till mellanlager.

SVAFO behandlar radioaktivt avfallsvatten från sina kärntekniska anläggningar på Studsviksområdet i en indunstaranläggning och gjuter sedan in slammet från den processen i betong.

Avfall i lageranläggningar med lågaktivt avfall

Vid SVAFO:s anläggningar finns ca 10 000 avfallsposter med radioaktivt avfall från tidigare forsknings- och utvecklingsverksamhet i Studsvik samt från industrin, sjukhus och högskolor. En del avfall finns redan i en form som är lämpad för slutförvar, medan annat avfall behöver omkonditioneras och/eller dokumenteras innan det transporteras från SVAFO till slutförvar.

SVAFO bedriver ett långsiktigt arbete med att klassa avfallet i överensstämmelse med dagens krav. Det råder ännu osäkerhet om vilka riktlinjer som kommer att gälla för redan producerade avfallskollin av långlivat avfall. Den plan som SVAFO arbetar efter innebär att avfallet successivt, där så är möjligt, genomgår kompletterande avfallshantering.

Information om SVAFO:s samtliga avfallsposter återfinns i en databas vilket möjliggör att få en överblick över samtliga lager och de separata avfallsposternas status.