Organisation och styrning

Organisation

SVAFO:s organisation lever upp till högt ställda krav på både beställar- och utförarkompetens. SSM:s krav fastställs i föreskrifter och grundar sig på kärntekniklagen och strålskyddslagens krav på kompetens hos tillståndsinnehavare för kärntekniska anläggningar.

I sin organisation har SVAFO samlat resurser och kompetens inom avveckling, rivning och avfallsfrågor för nuvarande och kommande avvecklingsverksamhet. Idag har SVAFO ca 60 medarbetare uppdelade mellan avdelningarna Säkerhet, Projekt & Teknik, Drift och Stab.

SVAFO genomför varje år genomgång av den egna verksamheten och dess säkerhet. Resultatet stäms av mot fastställda policies och mål avseende säkerhet, miljö, arbetsmiljö och kvalitet. Interna revisioner av verksamheten och skyddsronder utförs kontinuerligt i enlighet med ledningssystemet.

Verkställande direktör är Sven Ordéus.

Styrelse

SVAFO:s styrelse består av representanter för kärnkraftproducenterna:

Finansiering

SVAFO ägs av kärnkraftsproducenterna Ringhals AB, Forsmark kraftgrupp och OKG AB. SVAFO är inte vinstdrivande, verksamheten finansieras dels via medel som fonderats i Kärnavfallsfonden (KAF), dels via fakturering till våra ägare.

SVAFO lämnar var tredje år in en kostnadsberäkning (KB) till Riksgälden över SVAFO:s kvarvarande åtaganden för den del som täcks av finansieringslagen att fondera, d.v.s. de framtida åtgärder som krävs för hanteringen och slutförvaringen av kärntekniska restprodukter, avvecklingen och rivningen av anläggningarna samt den forskning som krävs för att möjliggöra detta.

SVAFO äskar årligen om medel från Kärnavfallsfonden. Det är Riksgälden som efter ansökan beslutar om utbetalningar. Fonderade avgiftsmedel får användas av inbetalaren för att finansiera kostnader som ingått vid avgiftsberäkningen.

Myndighetstillsyn

SVAFO:s verksamhet regleras av kärntekniklagen, strålskyddslagen och miljöbalken samt myndigheternas föreskrifter. Verksamheten regleras även av villkor i tillståndsbeslut.

Regeringen meddelar tillstånd enligt kärntekniklagen och Strålsäkerhetsmyndigheten meddelar tillstånd enligt strålskyddslagen. Mark och miljödomstolen ger tillstånd enligt miljöbalken.

Tillsynsmyndighet enligt kärnteknik- och strålskyddslagen är strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som utfärdar riktlinjer och krav gällande säkerhetsarbete, stråldoser och utsläpp. Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken är Länsstyrelsen.

SSM utför också regelmässiga revisioner och inspektioner av olika delar av SVAFO:s verksamhet.

SSM och Länsstyrelsen kan utfärda förelägganden om åtgärder avseende SVAFO:s verksamhet.