Organisation och styrning

Organisation

SVAFO:s organisation lever upp till högt ställda krav på både beställar- och utförarkompetens. SSM:s krav fastställs i föreskrifter och grundar sig på kärntekniklagen och strålskyddslagens krav på kompetens hos tillståndsinnehavare för kärntekniska anläggningar. SVAFO:s organisation har utvidgats kraftigt sedan 2009 för att uppfylla de krav som följer av det kärntekniska tillståndet för R2-anläggningen.

I sin organisation har SVAFO samlat resurser och kompetens inom avveckling, rivning och avfallsfrågor för nuvarande och kommande avvecklingsverksamhet. Idag har SVAFO ca 60 medarbetare uppdelade mellan avdelningarna Säkerhet, Projekt & Teknik, Drift och Stab.

SVAFO genomför varje år genomgång av den egna verksamheten och dess säkerhet. Resultatet stäms av mot fastställda policies och mål avseende säkerhet, miljö, arbetsmiljö och kvalitet. Interna revisioner av verksamheten och skyddsronder utförs kontinuerligt i enlighet med ledningssystemet.

Verkställande direktör är Sven Ordéus.

Styrelse

SVAFO:s styrelse består av representanter för kärnkraftproducenterna:

Finansiering

SVAFO ägs av kärnkraftproducenterna Ringhals AB, Forsmarks Kraftgrupp och OKG AB. SVAFO är inte vinstdrivande utan verksamheten finansieras huvudsakligen via medel som fonderats i enlighet med Studsviklagen.

Studsvikslagen gällde till och med utgången av 2017. Den så kallade Studsviksfonden har byggts upp genom att producenterna av kärnkraftsproducerad elenergi har betalat en avgift per producerad kWh. Studsviksfondens storlek beräknades vid utgången av 2017 uppgå till omkring 1,2 miljarder kronor.

SVAFO lämnar vart tredje år en kostnadsberäkning till SSM över SVAFO:s kvarvarande åtaganden. Beräkningen sträcker sig fram till 2049. I SSM:s tillsynsansvar gentemot SVAFO ingår även att årligen revidera SVAFO:s räkenskaper. Revisionen utförs av extern revisor. Dessutom granskar och godkänner SSM SVAFO:s budget och verksamhetsplan inför varje nytt verksamhetsår. Utbetalningarna till SVAFO uppgick 2017 till 184 MSEK.

Myndighetstillsyn

SVAFO:s verksamhet regleras av kärntekniklagen, strålskyddslagen och miljöbalken samt myndigheternas föreskrifter. Verksamheten regleras även av villkor i tillståndsbeslut.

Tillståndsgivande myndighet enligt kärnteknik- och strålskyddslagen är regeringen. Mark och miljödomstolen ger tillstånd enligt miljöbalken.

Tillsynsmyndighet enligt kärnteknik- och strålskyddslagen är strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som utfärdar riktlinjer och krav gällande säkerhetsarbete, stråldoser och utsläpp. Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken är Länsstyrelsen.

SSM utför också regelmässiga revisioner och inspektioner av olika delar av SVAFO:s verksamhet.

SSM och Länsstyrelsen kan utfärda förelägganden om åtgärder avseende SVAFO:s verksamhet.