Vad innebär Hållbarhet för SVAFO?

SVAFO:s samhällsuppdrag är att säkerställa att historiskt avfall, samt avfall från rivning av SVAFO:s anläggningar, omhändertas på ett miljömässigt säkert sätt innan avfallet kan omhändertas slutligt. Avfallsminimering och resurshushållning ska vara drivande faktorer vid beslut om strategier och arbetssätt.

Arbetet ska bedrivas med medarbetarnas säkerhet som högsta prioritet, samt i en organisatorisk miljö som inte riskerar att ge upphov till arbetsrelaterad ohälsa. Genom klart definierade roller och tydlig ansvarsfördelning kan varje medarbetare förstå sin betydelse för genomförandet av samhällsuppdraget.

SVAFO bör ha en aktiv dialog med närliggande företag och grannar, samt genom extern kommunikation öka intresset för företaget i syfte att underlätta rekrytering så att kompetensöverföring kan säkras. SVAFO:s arbetssätt och värderingar ska gälla även för inhyrda konsulter och entreprenörer och deras arbetsmiljö ska vara lika viktig som egna anställdas. SVAFO strävar efter hållbarhet i hela värdekedjan, exempelvis genom att ställa krav på leverantörer.

Certifikat

ISO 14001
ISO 45001