Ny lokalisering utreds – samrådet förlängs

Tidigt under samrådet för SVAFO:s mellanlager framförde Studsvik Nuclear AB synpunkter på den föreslagna lokaliseringen och föreslog två alternativa platser för mellanlagret.

SVAFO har utvärderat de alternativa platserna och jämfört dem med det ursprungliga förslaget. Analysen visar att en lokalisering i området sydost om R2-reaktorn skulle vara fördelaktig eftersom lagret då skulle hamna i anslutning till SVAFO:s övriga verksamhet och i närheten av hamnen. Detta skulle innebära praktiska och miljömässiga fördelar, till exempel kortare transporter inom området. Det andra alternativet som föreslagits ligger i norra delen av industriområdet och har bedömts olämpligt på grund av markens beskaffenhet och eftersom det saknas vägar, el och vatten.

Innan SVAFO kan ta slutlig ställning till en ny lokalisering måste ett antal undersökningar genomföras, bland annat behöver det säkerställas att marken är lämplig att bygga på. Natur- och kulturvärden kommer att undersökas och det kommer att tas fram fotomontage som visar hur en byggnad skulle påverka landskapsbilden.

Om SVAFO beslutar sig för att ändra lokalisering kommer ett nytt samrådsmöte att hållas för grannar och andra intresserade. Inbjudan kommer att skickas ut med brev till närboende och annonsering kommer att ske i Södermanlands Nyheter.

Publicerad 16 december, 2015