Möjlighet att lämna synpunkter på utökad mellanlagring

Mark- och miljödomstolen begär in synpunkter på SVAFO:s ansökan om utökad mellanlagring av radioaktivt avfall i Studsvik.

Synpunkterna ska lämnas till domstolen senast den 31 augusti 2016.

Kungörelse

Publicerad 8 augusti, 2016